Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty – pomoc prawna

Około osiem-dziesięć lat temu, w rzadszych przypadkach również i dzisiaj, mnóstwo osób otwierało i nadal otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie posiadały lub posiadają banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank), pośrednicy finansowi (Open Finance) oraz towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Axa, Allianz i wiele innych). Ze względu na to, że posiadanie polisolokaty związane jest z przeróżnego typu opłatami: wstępną, likwidacyjną, za zarządzanie środkami, natomiast brakuje gwarancji wypłaty środków na koniec trwania umowy, wzrasta ilość postępowań dotyczących odzyskiwania kosztów likwidacyjnych i pieniędzy z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – jakie mogą być następstwa?

Polisolokata – w znacznym skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to połączenie lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłat nie jest symetryczny – znacznie większa ich część przeznaczona zostaje na inwestycje o zwiększonym ryzyku. Zapisy w umowie wiążącej z bankiem czy ubezpieczycielem są zazwyczaj niekorzystne. W razie niepowodzenia inwestycji, opłatami obarczona zostaje wyłącznie jedna strona – klient.
Składki na polisolokatę należy wnosić z częstotliwością określoną w umowie, przykładowo co miesiąc, kwartał, 6 miesięcy lub rok. Popularną praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest zasada, że w przypadku nie wniesienia opłaty, np. przez okres trzech miesięcy pod rząd, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient dostaje niewielki ułamek z funduszu, jaki do tej pory zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to kilka do nawet kilkudziesięciu lat, toteż niejednokrotnie właściciele polisolokaty decydują się na jej zlikwidowanie przed końcem jej trwania. Po podjęciu owej decyzji od posiadacza zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty odpowiadającej ilości środków uzbieranych do tej pory na polisolokacie. W przypadkach likwidacji polisolokaty warto zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy – na rynku usług prawniczych są kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, takich jak odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat i likwidacja polisolokat.