Korzyści jakie niesie dekarbonizacja przemysłu?

Sprawdź więcej szczegółów o dekarbonizacji przemysłu na https://bit.ly/3jnLWQc.

W wyniku rozkwitu przemysłu nastąpiło gwałtowne zwiększenie popytu na energię nieodzowną do napędzania procesów produkcyjnych. Duży pobór energii, a także świadomość jej utraty na licznych etapach produkcyjnych powoduje, iż fabryki wypatrują innowacyjnych rozwiązań, które zarówno obniżą koszty działalności, jak i przyczynią się do powstrzymania niepożądanego ich wpływu na otoczenie.

Dekarbonizacji przemysłu – droga do niezależności energetycznej zakładów produkcyjnych

Działanie, które dąży do zwiększenia autonomii energetycznej firm produkcyjnych przez wdrażanie rozwiązań umożliwiających skuteczniejsze wykorzystywanie źródeł energii, w głównej mierze poprzez zwiększenie udziału elektryfikacji czy ograniczenie wykorzystania gazu i węgla, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można dzięki zaawansowanym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na uzyskiwaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego prądu i ciepła, bądź trigeneracja, gdzie prócz ciepła i energii w trakcie jednego procesu technologicznego wyzwalany jest dodatkowo chłód.

W szeregu dziedzin przemysłu możliwe jest również korzystanie z ”energii odpadowej”, innymi słowy energii z odzysku. To energia, która powstaje podczas procesów produkcyjnych i która z reguły bywa po prostu uwalniana, a co za tym idzie – bezpowrotnie marnowana. Tymczasem odzyskiwanie tej energii, a następnie ponowne jej użycie daje z czasem znaczne oszczędności, a także skutkuje redukcją emisji dwutlenku węgla przez zakład przemysłowy.

Z jakiego powodu dekarbonizacja przemysłu jest kluczowa?

W czasach globalnego zrozumienia negatywnego wpływu działań człowieka na otoczenie jak również wiedzy, że gaz i ropa za kilka dekad się skończą, dążenie do dekarbonizacji przemysłu stało się priorytetem, bowiem jest gwarancją jej rozwoju w przyszłych dekadach. Skierowanie przemysłu ku użyciu energii odzyskanej oraz odnawialnej to optymalna metoda do zagwarantowania zakładom produkcyjnym autonomii energetycznej. Rzecz jasna, zastosowanie tego rodzaju rozwiązań generuje spore koszty, lecz w rezultacie zysk jaki one przynoszą, całkiem je równoważą. Oszczędności uzyskane dzięki zmniejszeniu się kosztów zakupu energii już po kilku latach potrafią zwrócić koszt poniesiony na taką inwestycję. Z kolei zredukowanie śladu węglowego produkcji i jej niepożądanego wpływu na otoczenie to już wartość bezcenna dla całej ludzkości.

Adres firmy:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10